ترمیم ابروهای کم پشت
ترمیم ابروهای کم پشت
ترمیم ابروهای کم پشت

زیبایی

ترمیم ابروهای کم پشت

سیر را در روغن زیتون خردکنید و درجای تاریک قراردهید بعدازیک هفته پس ازصاف کردن روغن وجدانمودن سیر ها محلولی بدست خواهید آمدکه برای رشدابروهایتان بسیارمفید است.

 

نظرات

ارسال پاسخ

ارسال