گیاه شبیه انسان,گیاه شبیه زن و مرد,گیاه گل پشم
گیاه شبیه انسان,گیاه شبیه زن و مرد,گیاه گل پشم
گیاه گل پشم

گیاه واقعی "گل پشم" در چین عجیب ترین گیاه جهان با ریشه هایی همانند انسان (زن و مرد)...

گیاه گل پشم

گیاه واقعی "گل پشم" در چین عجیب ترین گیاه جهان با ریشه هایی همانند انسان (زن و مرد) می باشد،عمر این گیاه بیش از100سال است و برخی ریشه اش را تمیزکرده و آن را به عنوان مجسمه می فروشند.

ارسال پاسخ

ارسال